logo
logo
 • หน้าแรก
 • บ้านของสุชน
 • 12 ปี สมัชชาฯ
 • สาระสำคัญ
 • สัปดาห์สมัชชา
 • รวมพลัง
 • ห้องภาพ
logo
logo
 • หน้าแรก
 • บ้านของสุชน
 • 12 ปี สมัชชาฯ
 • สาระสำคัญ
 • สัปดาห์สมัชชา
 • รวมพลัง
 • ห้องภาพ
 • ห้องภาพ ตื่นรู้สู้โควิด-19
  นิทรรศการภาพถ่าย “บันทึกคนไทย น้ำใจไม่มีหมด”
  โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
  ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ผลงานภาพถ่าย
  ชื่อภาพ: แบ่งปันน้ำใจ
  ศิลปิน: นางสาว มนต์สินี ไชยพิทักษ์กูล
  ชื่อภาพ: รถไถ ปันสุข
  ศิลปิน: นาย อนุวัตน์ หมันเส็น
  ชื่อภาพ: ถึงห่างกาย แต่ก็ห่วงใย
  ศิลปิน: นายทศพร สหกูล
  ชื่อภาพ: “NewNormal” กับสิ่งใหม่ๆ ของ “การบวชพระยุคโควิด-19
  ศิลปิน: นายพงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา
  ชื่อภาพ: หนึ่งคนให้ หลายคนรับ One gives...Ones get
  ศิลปิน: นายวสันต์ วณิชชากร
  ชื่อภาพ: คนละทิศ...ทางเดียวกัน
  ศิลปิน: นายเสกสรรค์ วสุวัต
  ชื่อภาพ: ห่างกันสักพัก
  ศิลปิน: นางสาวธิดาาวรรณ ลิบวาณิชย์
  ชื่อภาพ: ให้นั่งห่าง เพราะเป็นห่วง
  ศิลปิน: นายชัชนันท์ โคตรสา
  ชื่อภาพ: เป็นห่วงนะ
  ศิลปิน: นายนิรุตติ์ ขาวปะคำ
  ชื่อภาพ: แจกจ่ายถุงยังชีพแก่ชาวบ้าน
  ศิลปิน: นายเฟาซาน อูมา
  ชื่อภาพ: การให้ ยุค New Normal
  ศิลปิน: นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์
  ชื่อภาพ: เหนื่อยจัง ขอพักก่อน
  ศิลปิน: นางสาวเสาวภา ไชยวิชา
  ชื่อภาพ: เว้นระยะห่างแต่ไม่เว้นว่างการออกกำลังกาย
  ศิลปิน: นายชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี
  ชื่อภาพ: -
  ศิลปิน: นายนุชา พันธุ์คุ้มเก่า
  ชื่อภาพ: ระยะห่างทางศาสนา
  ศิลปิน: นายมนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์
  ชื่อภาพ: เว้นระยะห่าง
  ศิลปิน: นายศรายุทธ ศรีสมบัติ