logo
logo
 • หน้าแรก
 • บ้านของสุชน
 • 12 ปี สมัชชาฯ
 • สาระสำคัญ
 • สัปดาห์สมัชชา
 • รวมพลัง
 • ห้องภาพ
logo
logo
 • หน้าแรก
 • บ้านของสุชน
 • 12 ปี สมัชชาฯ
 • สาระสำคัญ
 • สัปดาห์สมัชชา
 • รวมพลัง
 • ห้องภาพ
 • การจัดการโรคระบาดใหญ่
  ความมั่นคงทางอาหาร
  โรคระบาดใหญ่เป็นปัญหาสาธารณสุขและสาธารณภัยระดับโลก ทำให้เกิดผลกระทบในหลายมิติ
  ที่มีความซับซ้อนสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายสาธารณะ ในการบริหารจัดการ
  วิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จะเป็นพลังให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศ บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน "ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยมีสุขภาวะที่ดี"
  bgbgbg
  สื่อมัลติมีเดีย
  การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ (Animation) - NHA 13
  สถานการณ์โรคระบาดในประเทศไทย
  • พ.ศ. 2500
   เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ H2N2
  • พ.ศ. 2524
   เกิดการระบาดของโรค AIDs
  • พ.ศ. 2552
   เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1
  • พ.ศ. 2562
   เกิดการระบาดใหญ่ครั้งแรกของโรคโควิค 19
  โรคโควิค 19
  • โรคโควิค-19 เป็นโรคระบาดใหญ่ครั้งล่าสุด และเป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบผู้ป่วยยืนยันครั้งแรก ธ.ค. 2562
  • 30 มกราคม 2563 : องค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
  • 11 มีนาคม 2563 : องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคโควิค-19 เป็นโรคระบาดใหญ่
  • อัตราเสียชีวิตมากกว่าร้อยละ 3 จาก 215 ประเทศ โดยประเทศไทยมีอัตราเสียชีวิต ร้อยละ 1.7 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563)
  ผลกระทบของโรคระบาดใหญ่ กรณีโรคโควิค-19
  ผลกระทบจากโรคระบาดใหญ่ นำมาซึ่งการปรับปรุงเพื่อพัฒนา สร้างความเปลี่ยนแปลง รับมือป้องกันสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้ผู้คนเกิดภูมิคุ้มกันทางสุขภาพ ในมิติกาย จิต สังคม และปัญญา ดังนั้นการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต เป็น 1 ใน 17 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกประเทศต้องให้ความสำคัญ
  ผลกระทบเชิงลบ
  ข้อจำกัดองค์ความรู้ เกี่ยวกับโรค
  ขาดการเชื่อมโยง ของข้อมูลที่เป็นระบบ
  การระบาดของข้อมูล ข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง
  มีทรัพยากรทางการแพทย์
  และสาธารณสุขอย่างจำกัด
  ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤต สุขภาพในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
  ผลกระทบเชิงบวก
  มีการพัฒนาของ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้น
  ทรัพยาการทางธรรมชาติ มีเวลาฟื้นฟู
  ประชาชนตระหนักถึงโรค และดูแลสุขภาพมากขึ้น
  ผลจากการปรับตัว ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ
  สังคมเกิดการรวมพลัง และแบ่งปันกันมากขึ้น
  bgbgbg
  “การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่” คืออะไร?
  การบริหารที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนกับการจัดการ วิกฤตสุขภาพจากโรคระบาดใหญ่ ได้เข้ามาช่วยคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ทำงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพ กรณีโรคระบาดใหญ่ของภาครัฐ
  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  การบริหารจัดการโดยใช้ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558
  การบริหารจัดการโดยใช้ พระราชกำหนดบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
  การจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ของโรคระบาด และบริหารจัดการจากภาคประชาชน
  การดำเนินการมาตรการโรคระบาดใหญ่ โควิค 19
  ลดความตระหนก สร้างความตระหนัก ด้วยการรายงานสถานการณ์รายวัน ทันสถานการณ์และเป็นระบบ
  มาตรการด้านการพยาบาล ด้วยการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือควบคุมไว้สังเกต และการดูแลสุขภาพจิต
  มาตรการด้านการป้องกันการเกิดโรค ด้วยการล็อกดาวน์ มาตรอนามัยสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ
  แผนการพัฒนา
  ร่างระเบียบวาระ
  เรื่อง ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต
  การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต ได้เข้ามาช่วยคิด ตัดสินใจ ร่วมวางแผน ทำงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
  • มิถุนายน
   มิถุนายน ประชุมปรึกษาหารือ ครั้งที่ 1 (17 มิถุนายน 2563)
  • สิงหาคม
   ประชุมปรึกษาหารือ ครั้งที่ 2 (3 สิงหาคม 2563)
   คณะอนุกรรมการวิชาการ ส่ง “ใบงาน” เอกสารนำ และข้อถกแถลง (7 สิงหาคม 2563)
   เปิดเวทีชี้แจงภาคีเครือข่าย และแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานฯ (20 สิงหาคม 2563)
   เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (26 สิงหาคม 2563)
  • กันยายน
   ปิดรับฟังความคิดเห็น (4 กันยายน 2563)
   ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 (10 กันยายน 2563)
   ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ (14 กันยายน 2563)
   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประกาศร่างระเบียบวาระ (17 กันยายน 2563)
  • ตุลาคม
   เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 (12 ตุลาคม 2563)
   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติส่งระเบียบวาระ (16 ตุลาคม 2563)
   เปิดเวทีชี้แจงภาคีเครือข่าย (28 ตุลาคม 2563)
  • พฤศจิกายน
   เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (19 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2563)
  • ธันวาคม
   ปิดรับฟังความคิดเห็น (4 ธันวาคม 2563)
   ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร และประชุมคณะทำงาน (8 ธันวาคม 2563)
   NHA 13 (16-17 ธันวาคม 2563)
  • มิถุนายน
   ประชุมปรึกษาหารือ ครั้งที่ 1 (17 มิถุนายน 2563)
  • สิงหาคม
   ประชุมปรึกษาหารือ ครั้งที่ 2 (3 สิงหาคม 2563)
   คณะอนุกรรมการวิชาการ ส่ง “ใบงาน” เอกสารนำ และข้อถกแถลง (7 สิงหาคม 2563)
   เปิดเวทีชี้แจงภาคีเครือข่าย และแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานฯ (20 สิงหาคม 2563)
   เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (26 สิงหาคม 2563)
  • กันยายน
   ปิดรับฟังความคิดเห็น (4 กันยายน 2563)
   ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1 (10 กันยายน 2563)
   ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ (14 กันยายน 2563)
   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประกาศร่างระเบียบวาระ (17 กันยายน 2563)
  • ตุลาคม
   เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 (12 ตุลาคม 2563)
   คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติส่งระเบียบวาระ (16 ตุลาคม 2563)
   เปิดเวทีชี้แจงภาคีเครือข่าย (28 ตุลาคม 2563)
  • ตุลาคม
   เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น (19 ตุลาคม - 4 ธันวาคม 2563)
  • ธันวาคม
   ปิดรับฟังความคิดเห็น (4 ธันวาคม 2563)
   ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร และประชุมคณะทำงาน (8 ธันวาคม 2563)
   NHA 13 (16-17 ธันวาคม 2563)
  เอกสารเพิ่มเติม
  การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ (Factsheet)
  การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ (เอกสารหลัก)
  การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ (ร่างมติ)
  การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ (ผนวก 1)