logo
logo
 • หน้าแรก
 • บ้านของสุชน
 • 12 ปี สมัชชาฯ
 • สาระสำคัญ
 • สัปดาห์สมัชชา
 • รวมพลัง
 • ห้องภาพ
logo
logo
 • หน้าแรก
 • บ้านของสุชน
 • 12 ปี สมัชชาฯ
 • สาระสำคัญ
 • สัปดาห์สมัชชา
 • รวมพลัง
 • ห้องภาพ
 • รวมพลังภาคียุทธศาสตร์
  กระตุ้นชุมชนพื้นที่ให้ลุกขึ้นมาร่วมคิด ร่วมกันออกแบบกำหนดอนาคต และมาตราการของชุมชน โดยคนทุกภาคส่วน ที่จะเยียวยาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน
  พลังภาคียุทธศาสตร์ สู้ภัยโควิด-19
  รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19
  พลังชุมชน
  ชุมชนมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเป็นเกราะ ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสเพราะหากจะรอ บุคลากรสุขภาพจากจังหวัดหรือส่วนกลางลงไป ตรวจหาบุคคลเสี่ยงคงเป็นไปได้ยากและไม่ทันการณ์ การทำให้ ชุมชนเกิดพลังในการทำงานจะเป็นข้อต่อสำคัญ ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรสุขภาพที่กำลังอ่อนล้า เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้
  เรื่องเล่า
  พลังชุมชน
  0
  เรื่องราว
  ธรรมนูญสุขภาพ
  สู้ภัยโควิด-19
  869
  ตำบล
  เรื่องเล่าพลังชุมชน
  เรื่องเล่าจากชุมชน ที่นำเสนอมาตรการทางสังคม ข้อตกลงร่วม หรือธรรมนูญสุขภาพที่ใช้พลังชุมชนในการป้องกัน ควบคุมและสู้ภัยโควิด-19 โดยนำเสนอผ่าน infographic ที่น่าสนใจใน ด้วยบริบทจากพลังชุมชนเป็นหลัก
  เส้นทางของเหตุการณ์สถานการณ์ Covid-19
  กับ 6 กรณีพลังพลเมืองช่วยชาติสู้วิกฤติ โควิด 19
  การบันทึกเหตุการณ์สำคัญในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ที่ดำเนินการภายในระยะเวลา 5 เดือน (ระหว่างเดือนกรกฎาคม -พฤศจิกายน 2563)
  1
  ชุมชนแออัดกลางกรุงเผชิญวิกฤตโควิด 19 :
  กลุ่มคลองเตยดีจัง วัดสะพานและมูลนิธิดวงประทีป
  2
  ปันกันอิ่ม สู้วิกฤต:
  กรณีเครือข่ายพุทธิกา กรุงเทพมหานคร
  3
  ร่วมน้ำใจวิถีมุสลิม ฝ่าวิกฤตโควิด-19:
  กลุ่มเยาวชนบ้านแยะ ต.บาเจาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
  4
  ครัวกลางชุมชน คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน
  5
  สวนครัวชุมชน นำสุขพอเพียง : สถาบันธรรมมาภิวัฒน์
  จ.ลำปางและเครือข่ายพระสงฆ์ภาคเหนือ
  6
  “ โคก หนอง นา ” สร้างงาน สร้างรายได้ยามวิกฤต โควิด 19:
  อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
  ภาคีเครือข่าย
  ภาคีเครือข่าย 26 องค์กร ทั้งด้านปกครอง สาธารณสุข สังคม และศาสนา ภายใต้แผนงาน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19" ในการป้องกัน ควบคุมและสู้ภัยโควิด-19 ในประเทศไทย
  นักสื่อสารชุมชน สู้ภัยโควิด-19
  นักสื่อสารชุมชน สู้ภัยโควิด-19 เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้บุคคลากรของภาคีเครือข่าย และชุมชนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในการจับประเด็นงานข่าว ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ โดยจัดอบรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 4 ภูมิภาค โดยมี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) เป็นวิทยากรนำกระบวนการสร้างนักสื่อสารชุมชนกว่า 145 คน
  สรุปเวที นักสื่อสารชุมชน 4 ภาค
  ภาคเหนือ
  สื่อสารชุมชน ปลุกคนรุ่นใหม่
  สื่อสารชุมชน ปลุกคนรุ่นใหม่
  นักข่าวพลเมือง: อาหารปลอดภัยในโรงเรียน จ.แม่ฮ่องสอน
  พื้นที่อาหารปลอดภัยภายในวัด จ.ลำปาง
  ปัญหาขยะครัวเรือนผลกระทบจากโควิด - 19 จ.พิษณุโลก
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ชาวบ้านดงขวางทอผ้า-ทอเสื่อกก สร้างรายได้ จ.ร้อยเอ็ด
  ชาวบ้านดงขวางทอผ้า-ทอเสื่อกก สร้างรายได้ จ.ร้อยเอ็ด
  ภาคกลาง
  ผักสวนครัวนำสุขจากวัดสู่ชุมชน
  ผักสวนครัวนำสุขจากวัดสู่ชุมชน
  วิถีคนเมืองสวนผักพอเพียงหลังโควิด-19
  เกษตรกรรมพัฒนา YOUNG SMART FAMER จ.นครปฐม
  นักรบชุดเสื้อเทาต้านภัยโควิด -19 จ.นครปฐม
  โรงเรียนวัดบางภาษี เตรียมพร้อมเปิดเทอม
  ภาคใต้
  ฟื้นฟูภูมิปัญญาจักสานเตยปาหนันสร้างงานให้คนในชุมชน จ.สงขลา
  ฟื้นฟูภูมิปัญญาจักสานเตยปาหนันสร้างงานให้คนในชุมชน จ.สงขลา
  ประกวดเยาวชนตื่นรู้
  โครงการรวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 Gen-co Challenge ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลเมืองตื่นรู้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารประเด็นไวรัสโควิด-19 ผ่านการผลิตสื่อวิดีโอและอินโฟกราฟิกในช่องทางออนไลน์
  ผู้ชนะการประกวด
  ประเภทสื่อคลิปวีดีโอ
  อุกอั่ง New Normal
  รางวัลชนะเลิศ
  นายธนาธิป เทือกเถาว์
  นายจิรัฏฐ์ เลิศเศรษฐพันธุ์
  นายเจนณรงค์ วงศ์เชียงเพ็ง
  ทีม SJ production จากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
  CoHero
  รางวัลรองชนะเลิศ
  นายคณาธิป ผลวัฒนะ
  นายภาณุพงษ์ ขุนนนท์
  นายภูบดินทร์ ธาราศักดิ์
  ทีม Pigeon production จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  One Dimino
  รางวัล Popular Vote
  นางสาวพิมพ์ลดา ละมูลพันธ
  นางสาวเจนิสิตา วี ปาลมา
  นายชีวาวิชญ์ ทัดศรี
  ทีม One Dimino จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ผู้ชนะการประกวด
  ประเภทอินโฟกราฟิก
  รางวัลชนะเลิศ
  นางสาวธิตยา ทั่งศรี
  ทีม ธิตยา ทั่งศรี จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  รางวัลรองชนะเลิศ
  นางสาวพีราดา ตันติเศรณี
  ทีม Bster จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  รางวัลชมเชย
  นายชญาน์ทัต กำเนิดดี
  นายยูกิ มิยาเบะ
  นายธนเดช คุ้มคง
  ทีม YAT จากโรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา
  รางวัลชมเชย
  นางสาวพชรพร พรหมบุตร จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  นางสาวณัฏฐธิดา ห้วยบุญ จากโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)
  ทีม WishZand จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยและโรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)
  รางวัลชมเชย
  นางสาวกณินธร นาคน้อย
  ทีม นาคน้อยเล่นน้ำ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
  รางวัลชมเชย
  นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมนารถสกุล
  นายนพรุจ ภัทรพงศ์เกษม
  นายนภัสถ์ อมรพิพัฒนานนท์
  ทีม Hype Gang จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
  รางวัล Popular Vote
  นายณัฐวุฒิ สืบศรี
  นางสาวปาริฉัตร์ โพธิ์ศรี
  นางสาววิชิตา ปานทอง
  ทีม PPM จากโรงเรียนเมตตาวิทยา