logo
logo
 • หน้าแรก
 • บ้านของสุชน
 • 12 ปี สมัชชาฯ
 • สาระสำคัญ
 • สัปดาห์สมัชชา
 • รวมพลัง
 • ห้องภาพ
logo
logo
 • หน้าแรก
 • บ้านของสุชน
 • 12 ปี สมัชชาฯ
 • สาระสำคัญ
 • สัปดาห์สมัชชา
 • รวมพลัง
 • ห้องภาพ
 • รู้จัก สช.
  สช. เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มีเป้าหมาย คือ สานพลังปัญญา สร้างสรรค์ นโยบาย สาธารณะ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันพัฒนา ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในแนวทาง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
  สช. เดอะซีรีส์
  ตอนที่ 1 รู้จักสช.
  ตอนที่ 2 ธรรมนูญสุขภาพ
  ตอนที่ 3 HIA
  ตอนที่ 4 สิทธิการตายตามธรรมชาติ
  ตอนที่ 5 สมัชชาสุขภาพ
  วิสัยทัศน์
  ระบบสุขภาพไทย พัฒนาจาก กระบวนการนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน ทางปัญญา
  พันธกิจ
  สานพลังความรู้ นโยบายและสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมี ส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา
  ยุทธศาสตร์
  1. ยกระดับรูปธรรมความสำเร็จ 4PW
  2. สร้างพลังข้อมูล ความรู้ และปัญญา
  3. เสริมพลัง เครือข่ายขับเคลื่อน 4PW
  4. สร้างสรรค์การสื่อสาร 4PW
  5. สร้างองค์กรต้นแบบ 4PW
  เครื่องมือภายใต้
  พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
  ที่จะทำให้เกิดสังคมสุขภาวะ
  ธรรมนูญว่าด้วยระบบ สุขภาพแห่งชาติ
  ข้อตกลงร่วมที่ทำให้ทุกคนสุขภาพดี มีนโยบายด้านสุขภาพที่ทุกภาคส่วน ร่วมกำหนดแนวทางและการปฏิบัติ
  สมัชชาสุขภาพ
  ชักชวนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ ประเด็นใดๆมาร่วมกันปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลทางความรู้ๆเพื่อให้ได้ ความเห็นพ้องในทิศทางนโยบายหรือ แนวทางปฏิบัติในประเด็นนั้นๆที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
  ประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ
  ศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหลายฝ่ายถึง ผลกระทบต่างๆของนโยบายหรือ โครงการเพื่อให้เกิดการพิจารณา แนวทางแก้ไข และทางเลือกที่หลากหลาย ที่ทุกผ่ายยอมรับได้
  สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
  ส่งเสริมให้รู้จัก และเข้าใจสิทธิ และหน้าที่ด้านสุขภาพ ที่เป็นการคุ้มครอง และเป็น ประโยชน์ในด้านสุขภาพ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อไม่ให้ไปละเมิดสิทธิด้านสุขภาพของผู้อื่น
  รู้จัก 4PW
  Public
  สาธารณะและสังคมโดยรวม
  Wisdom
  การพัฒนานโยบายสาธารณะบนพื้นฐาน ความรู้ และปัญหาของแต่ละพื้นที่
  Policy
  นโยบาย หรือทิศทาง
  ที่เห็นพ้องกัน
  Participatory
  การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  Process
  กระบวนการนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม 6 ขั้น
  1. กำหนดประเด็น
  2. กระบวนการพัฒนาข้อเสนอ
  3. การตัดสินใจนโยบาย
  4. ดำเนินงานตามนโยบาย
  5. ประเมินผลการดำเนินงาน
  6. ทบทวนเพื่อปรับปรุง หรือสิ้นสุด การดำเนินตามนโยบาย
  4 เครื่องมือ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
  ช่วยคุณได้
  9 ขั้นตอน
  กระบวนการสู่ธรรมนูญสุขภาพ
  1. ศึกษาและทำความเข้าใจธรรมนูญสุขภาพ ระดับชาติและพื้นที่ /ศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบ
  2. จัดตั้งคณะทำงาน
  3. ทบทวนข้อมูลบริบททางสังคม วัฒนธรรม และความต้องการของพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
  4. สื่อสารสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ถึงความหมาย และประโยชน์
  5. ยกร่างธรรมนูญสุขภาพ
  6. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
  7. ปรับปรุง และพิจารณาธรรมนูญสุขภาพให้สมบูรณ์
  8. ประกาศใช้และนำไปขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม
  9. ติดตาม /ประเมินผล และวางแผนทบทวนปรับปรุงใหม่ ในระยะต่อไป
  6 ขั้นตอน
  กระบวนการสู่นโยบายสาธารณะฯ ด้วยสมัชชาสุขภาพ
  1. กลั่นกรอง นโยบาย แผนงานโครงการหรือกิจกรรม
  2. กำหนดขอบเขตการศึกษา
  3. ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
  4. ทบทวนร่างรายงานผลการศึกษา
  5. ผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ
  6. ติดตามและประเมินผล
  6 ขั้นตอน
  กระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
  1. จัดให้มีกลไก 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ, ภาควิชาการ, ภาคประชาสังคม
  2. มีประเด็นชัดเจน และทำงานบนฐานความรู้ อย่างเป็นกัลยาณมิตร
  3. มีการจัดการกระบวน อย่างมีแบบแผน และมีระบบการประเมินผล
  4. ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
  5. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง
  6. มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และมีการสื่อสาร ตลอดทั้งกระบวนการ
  รู้หรือไม่ คุณมี...
  สิทธิ และหน้าที่ด้านสุขภาพ
  มาตรา 5 บุคคลมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
  มาตรา 6 สุขภาพของประชาชนกลุ่มเฉพาะต้องได้รับการคุ้มครอง
  มาตรา 7 ข้อมูลด้านสุขภาพเป็นความลับส่วนบุคคล จะนำไปเปิดเผย ทำให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้
  มาตรา 8 ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุข ต้องแจ้งข้อมูลแก่ผู้รับบริการทราบอย่างละเอียดเพียงพอที่ จะตัดสินใจในการรับหรือไม่รับการรักษา
  มาตรา 9 ถ้าผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสาธารณสุขจะใช้ผู้ป่วย เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยจะต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้า และต้องได้รับความยินยอมก่อนถึงจะดำเนินการได้
  มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับ บริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมาณจนเจ็บป่วยได้